Qeydiyyat

YERLİTƏDBİRLƏR

Sağlıkda Kalite, Akreditasyon & Hasta Güvenliği

Sağlıkda Kalite, Akreditasyon & Hasta Güvenliği
27 May

2021

Konfrans haqqında

Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Sultan Qaboos Üniversitesi işbirliği ve Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi,  Türk Standartları Enstitüsü, ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl onbeşincisini gerçekleştireceğimiz  15. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi  27-30 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir.

Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Kongrenin ana hedefi;  öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle olağan üstü koşullarda sunulan sağlık hizmetlerinde ki değişimleri, dijitalleşme gibi sunumda ve finansmandaki yeni normalleşmeyi ve sorunları ve bu sorunların hasta ve çalışan güvenliği üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır.

Bulaşıcı hastalıklar ve özellikle de salgınlar belki de tıp tarihi ile eşdeğerdir. Hatta bu hastalıklar günümüzden 100 yıl öncesine kadar tıp tarihinin kendisi de sayılmalıdır. Yaşam koşullarının günümüze göre daha kötü olduğu, basit hijyenik kuralların ve beslenme ilkelerinin bilinmediği, doğurganlığın yüksek olduğu, şehirlerin çevre koşullarının sağlıklı yaşam için yetersiz olduğu epidemiyolojik dönüşümün başlangıç dönemlerinde, hastalıkların ve ölümlerin büyük bir bölümünü enfeksiyon hastalıkları ve zaman zaman da kitlesel boyutta ölüme yol açan salgınlara bağlı olduğu gözlenmektedir. Bulaşıcı hastalıklar yüzlerce yıl sadece bir hastalık grubu olarak kalmakla kalmamış, insanları, toplumları, savaşları, kültürleri ve de edebiyat dünyasını etkilemiştir. Tarih boyunca salgın hastalıklardan ölümler diğer hastalıklarla kıyaslanamayacak derecede fazla olmuştur. Bu hastalıkla bağlı ortaya çıkan salgınlar ise kitlesel ölümlere yol açmıştır.  

SARS-CoV-2’nin Aralık 2019 sonunda Çin’den başlayıp kısa sürede dünyaya yayılması ve sağlık dışında, eğitim, çalışma, turizm gibi hayatın tüm alanlarını etkilemesi ve etkilemeye devam etmesi dikkatleri yeniden salgınlar ve enfeksiyonlar üzerine çekmiştir. Dün ve bugün sorun oluşturan ve gelecekte de ulusal ve küresel sorunlara neden olacak enfeksiyon hastalıklarıyla tanı, tedavi ve korunma alanlarında ciddi mücadele gerekmektedir. Mevcut hastalıkların, yeni saptanan enfeksiyonların erken teşhisi; antimikrobiklere direncin yaygınlaştığı günümüzde farklı tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi; tanı, tedavi ve kontrol alanında gelişmelerin sağlanması için epidemiyoloji ve patogenez vb. konularda ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır. Son onlu yıllarda ülkemizde görülen Kırım-Kongo Kanamalı ateşi, H1N1 grip pandemisi ve kuş gribi, MERS-CoV, ilaca dirençli tüberküloz; hastane enfeksiyonları ve salgınları; antimikrobik maddelere karşı direnç; gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar, 11 Mart 2020 den sonra ülkemizde görülmeye başlanan COVID-19 şu anda ülkemiz ve dünya için öncelikle uğraşılması gereken enfeksiyon hastalıkları ve ilişkili sorunların önde gelen birkaç örneğidir.

COVID-19 salgınıyla birlikte olası diğer salgınlara ülke olarak her yönden hazırlıklı olmak için sağlık, eğitim, ekonomi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sorun alanlarda çalışmalar sürekli hale getirilmelidir. Güvenli gıda üretimi, su kaynaklarının korunması ve güvenli su temini, ekonomik kalkınma, geçim kaynaklarının çeşitlenmesi ve adil gelir dağılımı, ekosistemlerin bütünlüğü ve sağlık arasındaki karşılıklı ilişkiler, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım ile sistemik, tek sağlık anlayışı kapsamında entegre sağlık politikaları ve stratejileri için uygun politikaların hazırlanıp uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle; Olası salgınlarda kalite iyileştirme çalışmalarının güçlendirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmak, enfeksiyon kontrol ve önleme uygulamalarının gerekliliklerini tartışmak, konu ile ilgili çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak onların uzman kişiler olmasını sağlamak amacıyla kongrenin ana temasının “Hasta Güvenliğinin Güçlendirilmesi, Risk Yönetimi, Enfeksiyonların ve Salgınların Kontrolü ve Önlenmesi” olmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde kalite ve akreditasyon uygulamaları, sağlık hizmetleri gündeminde her gün daha fazla yer almaktadır. Bu durum ise kalite uygulayıcılarını gündemi yakından takip etme zorunluluğu içerisine sokmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dünyadan birçok uzmanın katılacağı XV. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi gündemi takip etmek açısından siz kalite gönüllülerine bir fırsat yaratmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde kalite kongresinin multidisipliner ilgi alanı, Hasta Güvenliğinin Güçlendirilmesi, Risk Yönetimi,

Enfeksiyonların ve Salgınların Kontrolü ve Önlenmesi” temasıyla;

• Hekimler, hemşireler, mikrobiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, cerrahlar ve diğer tüm sağlık profesyonellerini,

• Kalite Direktörlerini, hemşirelerimizi, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanlarını

•  Sağlık kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları  

 •  SGK çalışanlarını  

•  Sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgilileri ve

•  Hastaları kapsamaktadır.  

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalış tay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve hasta güvenliğini sağlayıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır.    

Kongrenin amaçları: 

1.Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması  

2.Hasta güvenliği perspektifinden uluslar arası ve ulusal düzeyde enfeksiyon  ve salgın kontrolü ve önlenmesi

3. Enfeksiyon ve salgın yönetimi, kontrolü ve önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı   uygulamaların acil önemi ve uygulamadaki güçlükler 

4. Hasta güvenliği ve enfeksiyon alanında aşağıda bazıları sıralanan bilimsel kanıtların gözden geçirilmesi

 

1. Sürveyans çalışmaları, stratejiler, yenilikçi yaklaşımlar, teknolojideki yenilikler ve sorunlar   

2.Enfeksiyon Kontrolü ve önleme yöntemleri

3. Aşılama faaliyetleri

4. Anti-mikrobiyal rezistansını önleme yolları ve bunun için gerekli işbirlikler

5.Klinik laboratuvarlarda yenilikler, sağlık çalışanlarının güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

6.Yüksek risk altında olan özel hasta gruplarında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi

7. Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde çevresel faktörler ve stratejiler

5.   Kronik hastalıkların tedavi edildiği diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi. Bu merkezlerde sürveyans çalışmaları, kontrol ve önleme stratejileri

6. Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonlar, kontrolü ve  önlenmesinde maliyet çalışmaları, maliyeti etkileyen değişiklikler yada yenilikler;

✓ Mevzuat değişiklikleri  

✓ Geri ödeme sistemlerindeki değişimler, performansa dayalı stratejilerin yeri

 ✓ Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bildirilen sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon sıklığı  

 7.   Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonların eliminasyonu için gerekli insan gücü, eğitimleri, , kapasite geliştirmek için gerekli kaynak ihtiyaçları,

 

 Ayrıca konuyla ilişkili şu konular üzerinde durulması planlanmaktadır:

✓ Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler

✓ Klinik kalite iyileştirme yöntemleri

✓ Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması  

✓ Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi,  

 ✓ Hasta odaklı bakım

 ✓ Sağlık teknolojilerinde yenilikler

 ✓ Sağlık sistemi altyapısı

 ✓ Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik

✓ Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi

✓ Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri, Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.

✓ Risk yönetimi

✓ Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimler tartışılacaktır.

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır. 

Antalya’ da gerçekleşecek on beşinci uluslararası  kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla